8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

8.SINIF 4.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 2
Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar 1
Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 1
Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 2
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 1
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 1
Metnin konusunu belirler. 1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. 1
Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 1
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
   
8.SINIF 4.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar 1
Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır 1
Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular 2
Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer 2
Geometrik cisimlerin simetrilerini belirler 1
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir 1
Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır 1
Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar 2
Özdeşlikleri modellerle açıklar 1
Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar 1
Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur 1
Rasyonel cebirsel ifadeler ile işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir 1
Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder 1
Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler 1
Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar 1
Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular 1
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1
   
   
8.SINIF 4.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder 1
Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir 1
Bir müzik aletinden çıkan seslerin yüksekliğini ve şiddetini nasıl değiştirebileceğini keşfeder 1
Canlilarin yasadiklari çevreye adaptasyonunu örneklerle açiklar 1
Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar 1
Farklı maddelerin erime ısılarını karşılaştırır 1
Farklı yoğunluğa sahip sıvıIarın cisimlere uyguladığı kaldirma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar 1
Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar 1
Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık zaman grafiklerini yorumlar; hâl değişimleri ile ilişkilendirir 1
Maddelerin aldığı/verdiği ısı ile sıcaklık değisimi arasında iliskiyi belirtir 1
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 1
Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır 1
pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar 1
Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar. 1
Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karşılaştırır 1
Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder 1
Sıcaklığı, moleküllerin ortalama hareket enerjisinin göstergesi seklinde yorumlar 1
Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder. 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 2
   
8.SINIF 4.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 1
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 1
Atatürk’ün çok partili siyasî hayata verdiği önemi kavrar. 1
Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 1
Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 1
Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar. 2
Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 1
Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. 1
Dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak dünyada ve ülkemizde Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında etkili olan olaylar hakkında çıkarımlarda bulunur 1
Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir. 1
Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 1
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 1
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler. 1
Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir. 1
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
Millî güç unsurlarının Atatürk’ün yönetim anlayışındaki yerini ve önemini kavrar 1
Misak-ı Milli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir 1
Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar 1
   
8.SINIF 4.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 1
Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından örnekler verir. 1
Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar. 2
Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 3
Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur. 2
Hz.Yusuf’un yaşadığı zorluklara rağmen ahlaklı davranmayı seçmesinin nedenlerini gerekçeleri ile açıklar. 1
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemi örneklerle açıklar. 3
Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 1
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 2
Taassubun zararlarını ve doğru bilginin kişiyi taassuba düşmekten korumadaki önemini açıklar. 1
Vahiy, akıl ve duyuların Kur’an’a göre bilgi edinme yolları olduğunu açıklar. 1
Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını yorumlar. 1
   
8.SINIF 4.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing education, qualifications and skills 1
Describing personal qualities 1
Expressing personal goals and outcomes 1
Expressing personal goals and outcomes (Vocabulary) 1
Expressing purpose, cause and result, and giving reasons 1
Expressing surprise 1
Finding specific information in simple texts (Unit 8) 1
Following and giving simple instructions 1
Imparting and seeking factual information 2
Refusing 1
Saying what he/she thinks about things in a story 1
Seeking and giving advice 1
Talking about accomplishments 1
Talking about personal experiences 1
Talking about recent activities and completed actions 3
Talking about recent activities and completed actions (Vocabulary) 1
Understanding and producing simple narratives (Vocabulary) 1