8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

KASIM 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
TÜRKÇE
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 2
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. 1
Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. 2
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 2
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar. 2
Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 1
MATEMATİK
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 5
Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler 2
Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder 1
Kareköklü bir sayıyı yazar ve ifadedeki katsayıyı kök içine alır 1
Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler 3
Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder 3
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 2
Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 2
Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler 1
FEN VE TEKNOLOJİ
Mitozu, çekirdek bölünmesi ile baslayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder 3
Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 3
Fenotip ve genotip arasındaki iliskiyi kavrar 1
Mendel’in çalısmalarının kalıtım açısından önemini irdeler 1
İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir 1
Üreme hücrelerinin mayoz ile olustuğu çıkarımını yapar 1
Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 2
DNA’nın kendini nasıl eslediğini basit bir model yaparak gösterir 2
DNA’nın yapısını sema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar 1
Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar 4
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2
Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 2
Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 1
Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 1
Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 2
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 2
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 6
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 3
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 1
Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir. 4
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 5
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 5
İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder. 2
Her canlının bir sonu olduğunun farkına varır. 3
İNGİLİZCE
Accepting and refusing 2
Making simple inquiries (Unit 1) 9
Giving reasons 1
Describing the frequency of actions 3
Stating person opinions 1
Expressing likes and dislikes 3
Expressing preferences 1