8. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

8.SINIF 2.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. 1
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar 1
Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1
Kendisini şahıs ve varlık kadrosunun yerine koyarak olayları, duygu, düşünce ve hayalleri yorumlar. 1
Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 1
Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
Metindeki söz sanatlarının anlatıma olan katkısını fark eder. 1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 3
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
Metnin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar. 1
Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar. 1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 1
Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir. 1
   
8.SINIF 2.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. 1
Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar. 1
Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder. 1
Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 1
Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar. 1
Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler. 1
Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. 1
Histogram oluşturur ve yorumlar. 1
Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 1
Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.1.2.4. Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3
Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer. 1
Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü sayı olarak yazar ve değerini belirler. 1
Standart sapmayı hesaplar. 1
Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler. 1
Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 1
Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
   
8.SINIF 2.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Basınca sebep olan kuvvetin çeşitli etkenlerden kaynaklanabileceğini fark eder 1
Basıncın, günlük hayattaki önemini açıklar ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir 1
Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar 1
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklügünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır 2
Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini arastırır 2
Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar 1
Biyoteknolojik çalısmaların hayatımızdaki önemi ile ilgili bilgi toplayarak çalısma alanlarına örnekler verir 1
Canlilarin yasadiklari çevreye adaptasyonunu örneklerle açiklar 1
DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar 1
Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar 1
İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir 1
Kaldırma kuvvetinin, cisme aşagı yönde etki eden kuvvetin etkisini azalttığı sonucuna varır 1
Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değisebileceğini belirtir 1
Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder 2
Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder 1
Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer 1
Üreme hücrelerinin mayoz ile oluştuğu çıkarımını yapar 1
   
8.SINIF 2.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 1
Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. 1
Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 1
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 1
İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. 1
Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 1
Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir. 1
Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir 1
Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 3
Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1
Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslararası etkilerini değerlendirir. 3
Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler. 3
   
8.SINIF 2.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Allah’a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiş olmadığının farkında olur. 2
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları fark eder. 2
Hac ibadetinin nasıl ve niçin yapıldığını açıklar. 1
Hac ve umre ile ilgili mekân ve kavramların anlamlarını açıklar. 2
İnsanın akıl ve irade sahibi olması ile özgür ve sorumlu bir varlık olması arasındaki ilişkiyi açıklar. 4
İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. 1
Kur’an’ın doğru bilgiyi teşvik ettiğine ayetlerden örnekler verir. 1
Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 6
Ülkemizdeki sosyal yardımlaşma kurumlarını tanır. 1
   
8.SINIF 2.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing learning styles and study skills 2
Describing learning styles and study skills & Giving advice 1
Describing people’s personality 2
Describing personal qualities 1
Drawing simple conclusions (Adjectives and adverbs) (Study Skills) 1
Expressing (in)ability in the past 2
Expressing surprise 2
Reading - Asking for and giving information about past events 2
Reading - Talking about continuing actions in the past 1
Seeking and giving information about one’s look (Body care 2
Talking about past events 4