6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

6.SINIF 2.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Gövdeyi kavrar. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 1
Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
Metnin planını kavrar. 2
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
Ünsüz bnenzeşmesini kavrar 1
Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 1
Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar. 1
Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 1
   
6.SINIF 2.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1
Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir 1
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 1
Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler; problem durumlarında oranlardan biri verildi-ğinde diğerini bulur. 1
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 1
İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 1
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 1
Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 1
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1
   
6.SINIF 2.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. 2
Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. 1
Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü çizerek gösterir. 1
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. 1
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 1
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 4
Hâl değişimine bağlı olarak maddenin tanecikleri arasındaki boşluk ve hareketlili-ğin değiştiğini kavrar. 1
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1
Kan grupları arasındaki kan alışverişini kavrar. 1
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. 2
   
6.SINIF 2.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 1
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 2
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1
Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bul 1
Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin ç 1
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder. 2
Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 1
Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 1
Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir. 1
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 1
   
   
6.SINIF 2.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. 1
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. 1
Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler. 1
Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. 1
Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. 1
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. 2
Namazın kılınış şartlarını açıklar. 2
Namazın kılınışını açıklar. 3
Peygamber kavramını açıklar. 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 1
Vakit, cuma, bayram cenaze ve teravih namazlarının ne zaman ve nasıl kılındığını bilir. 1
   
6.SINIF 2.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Accepting and refusing 1
Describing the weather 1
Describing what people are doing now 1
Describing what people are doing now (Reading) 2
Describing what people do regularly 3
Describing what people do regularly (vocabulary- food) 1
Expressing feelings 1
Expressing likes and dislikes 1
Making comparisons 2
Making simple inquiries (Reading) 1
Making simple inquiries (weather) 1