6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

6.SINIF 5.DENEME TÜRKÇE KAZANIMLAR Soru sayısı
Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir. 2
Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur. 1
Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 2
Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. 1
Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
   
6.SINIF 5.DENEME MATEMATİK KAZANIMLAR Soru sayısı
Alan ile ilgili problemleri çözer. 1
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1
Alan ölçme birimlerini tanır, m2–km2, m2–cm2–mm2 birimlerini birbirine dönüştürür. 1
Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur. 1
Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. 1
Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 1
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 1
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. 1
Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 1
Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir. 1
Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 1
   
6.SINIF 5.DENEME FEN VE TEKNOLOJİ KAZANIMLAR Soru sayısı
Maddelerin; tanecikli, boşluklu ve hareketli yapıda olduğunu kavrar. 1
Bitki ve hayvanlardaki büyüme ve gelişme süreçlerini örnekler vererek açıklar. 1
Bitki ve hayvanlardaki üreme çeşitlerini karşılaştırır. 1
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri, cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek keşfeder ve karşılaştırır. 1
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 1
Elektriksel direnci ifade ederek bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir. 1
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemler ve ışınlar çizerek gösterir. 1
Kanın yapı ve görevlerini kavrar. 1
Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır. 1
Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin hangi amaçlar için kullanıldığını günlük yaşamdan örneklerle açıklar. 1
Sesin madde ile etkileşimi sonucunda oluşabilecek durumları kavrar. 1
Tasarladığı deneyler sonucunda çeşitli maddelerin yoğunluklarını hesaplar. 1
Yakıtları, katı, sıvı ve gaz yakıtlar olarak sınıflandırarak yaygın olarak kullanılan yakıtlara örnekler verir. 1
Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir ve yorumlar. 1
   
6.SINIF 5.DENEME SOSYAL BİLGİLER KAZANIMLAR Soru sayısı
Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 1
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 1
Demokrasinin temel ilkeleraçısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır. 1
Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 1
Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımda bulunur 1
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler. 1
Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar. 1
Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. 1
Türk Cumhuriyetleri, komşu ve diğer ülkelerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi Atatürk’ün milli dış politika anlayışı açısında 1
Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar. 1
Uluslararası kültür, sanat, fuar ve spor etkinliklerinin toplumlar arası etkileşimdeki rolünü değerlendirir. 1
Ülkemizin diğer ülkelerle doğal afetlerde ve çevre sorunlarında dayanışma ve işbirliği içinde olmasının önemini fark eder. 1
Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir. 2
   
6.SINIF 5.DENEME DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAZANIMLAR Soru sayısı
İlahî kitabın anlamını açıklar. 1
İslamiyetin sakınmamızı istediği bazı kötü davranışları belirterek ayet ve hadislerden örnekler verir. 3
Kötü davranışlardan sakınmaya istekli olur. 1
Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler. 1
Kur’an’da kıssalara yer verilmesinin nedenlerini belirtir. 1
Kur’an-ı Kerim’in temel konularını açıklar. 1
Kureyş suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 1
Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını irdeler. 1
Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. 1
Namaz ibadetinin anlamını ve namazın niçin kılınması gerektiğini açıklar. 1
Namazın bireysel ve toplumsal katkılarının farkında olur. 1
Namazın hazırlık şartlarından olan abdestin, boy abdesti (gusül)nin ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl yapıldığını açıklar. 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 1
6.SINIF 5.DENEME İNGİLİZCE KAZANIMLAR Soru sayısı
Describing what people are doing now 1
Describing what people do regularly (Occupations) 1
Detectives at Work (Vocabulary) 1
Expressing quantity (Detectives at Work) 2
Making simple suggestions (Saving The Planet) 2
Making simple suggestions (Vocabulary) 1
Saving the planet (Vocabulary) 1
Talking about past events (Detectives at Work) 2
Talking about past events (Vacation) 2
Telling the time, days and dates (Occupations) 1
Vacation (Vocabulary) 1