6. Sınıf Deneme Sınavı Konu Dağılımları

KASIM 2015
KAZANIM ÖLÇME SINAVI
KAZANIM LİSTESİ
TÜRKÇE
Hâl eklerinin işlevlerini kavrar. 1
Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 2
İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. 2
Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. 1
Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 1
Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 1
Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1
Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 1
Kelimelerin eş ve zıt anlamlılarını bulur. 1
Okuduklarından çıkarımlar yapar. 2
MATEMATİK
Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 2
İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 2
Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 2
Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1
Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 3
2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 1
Asal sayıları özellikleriyle belirler. 2
Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 1
İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler; ilgili problemleri çözer. 1
FEN VE TEKNOLOJİ
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 4
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1
Destek ve hareket sistemine ait yapıları açıklar ve görevlerini belirterek örnekler verir. 5
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları model üzerinde gösterir. 3
Akciğerlerin yapısını açıklar ve alveol-kılcal damar arasındaki gaz alışverişini model üzerinde gösterir. 1
Solunum sisteminin sağlığını korumak için yapılması gerekenleri araştırma verile-rine dayalı olarak tartışır. 1
SOSYAL BİLGİLER
Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu fark eder. 1
Olgu ve görüşü ayırt eder. 2
Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1
Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 3
Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 1
Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 1
Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1
Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Peygamber kavramını açıklar. 1
Asr suresini ezbere okur ve anlamını söyler. 2
Kur’an’da adı geçen peygamberleri listeler. 1
Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerini irdeler. 1
Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri açıklar. 1
Mucize kavramının ne anlama geldiğini açıklayarak bunun peygamberlere ait bir özellik olduğunun farkında olur. 1
Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 3
İlahî kitabın anlamını açıklar. 1
Allah’ın insanlara niçin vahiy gönderdiğini temellendirir. 3
İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir. 1
İNGİLİZCE
Making simple inquiries (Unit 1) 7
Describing what people do regularly 3
Expressing likes and dislikes 2
Accepting and refusing 1
Telling the time, days and dates 2